ZAPYTANIE DO SKŁADANIA OFERT WSTĘPNYCH

ZAPYTANIE DO SKŁADANIA OFERT WSTĘPNYCH

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT WSTĘPNYCH DLA POSTĘPOWANIA W TRYBIE NEGOCJACJI
pn.: „Budowa jednostki wytwarzania energii elektrycznej i chłodu w trigeneracji o mocy 0,998MWel w miejscowości Włoszczowa”.
Pobierz plik Zaproszenia do składania ofert
 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
Pobierz plik SIWZ
 
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ - PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY (PFU)
Pobierz plik Załącznika nr 1 do SIWZ
 
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - FORMULARZ OFERTY WSTĘPNEJ
Pobierz plik Załącznika nr 2 do SIWZ
 
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ - WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
Pobierz plik Załącznika nr 3 do SIWZ
 
ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ - WYKAZ WYKONANYCH USŁUG SERWISU
Pobierz plik Załącznika nr 4 do SIWZ
 
ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ  - WYKAZ OSÓB
Pobierz plik Załącznika nr 5 do SIWZ
 
ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ - WYKAZ PARAMETRÓW KONTROLNYCH
Pobierz plik Załącznika nr 6 do SIWZ
 
ZAŁACZNIK NR 7 DO SIWZ - WYKAZ PARAMETRÓW GWARANTOWANYCH
Pobierz plik Załącznika nr 7 do SIWZ
 
ZAŁĄCZNIK NR 7 DO UMOWY - PRZEDSTAWICIELE WYKONAWCY UCZESNICZĄCY W REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
Pobierz plik Załącznika nr 7 do umowy
 
ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ - OFERTA SERWISU POGWARANCYJNEGO
Pobierz plik Załącznika nr 8 do SIWZ
 
ZAŁĄCZNIK NR 8 DO UMOWY - PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO UCZESNICZĄCY W REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
Pobierz plik Załącznika nr 8 do umowy
 
ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ - WYKAZ CZĘŚCI ZAMIENNYCH
Pobierz plik Załącznika nr 9 do SIWZ
 
ZAŁĄCZNIK NR 9 DO UMOWY - OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z ZAGROŻENIAMI DLA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA PRACOWNIKÓW WYKONAWCY
Pobierz plik Załącznika nr 9 do umowy
 
ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SIWZ - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Pobierz plik Załącznika nr 10 do SIWZ
 
ZAŁĄCZNIK NR 10 DO UMOWY - PROTOKÓŁ WYKONANIA ETAPU I
Pobierz plik Załącznika nr 10 do umowy
 
ZAŁĄCZNIK NR 11 DO SIWZ - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Pobierz plik Załącznika nr 11 do SIWZ
 
ZAŁĄCZNIK NR 12 DO SIWZ - FORMULARZ OFERTY OSTATECZNEJ
Pobierz plik Załącznika nr 12 do SIWZ
 
ZAŁĄCZNIK NR 13 DO SIWZ - WZÓR UMOWY
Pobierz plik Załącznika nr 13 do SIWZ
 
Facebook
Youtube