Zapytanie ofertowe cz.2

Zapytanie ofertowe cz.2

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie projektu budowlanego budowy układu wysokosprawnej trigeneracji o całkowitej mocy 0,998 MWe w miejscowości Włoszczowa. Firma ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach Działania 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji, dlatego też postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020”.

Zapytanie ofertowe - rewizja z dnia 15.10.2019

Pytania i odpowiedzi do treści ogłoszenia - 15.10.2019

Facebook
Youtube