Zebranie przedstawicieli OSM WŁOSZCZOWA

Zebranie przedstawicieli OSM WŁOSZCZOWA

Zarząd Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej we Włoszczowie zgodnie z § 32 Statutu Spółdzielni informuje Członków Spółdzielni, że w dniu 28.09.2021r. o godz. 10.00 w lokalu „Mariage” ul. Rolnicza we Włoszczowie odbędzie się Zebranie Przedstawicieli z następującym porządkiem obrad:
1. Zagajenie, wybór przewodniczącego, sekretarza i 2 asesorów (Prezydium Zebrania).
2. Uchwalenie porządku i regulaminu obrad ZP oraz wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Wnioskowej.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni i wykonania uchwał i wniosków z 2020r.
5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2020r.
6. Sprawozdanie z przeprowadzonej lustracji przez KZSM Związek Rewizyjny w Warszawie.
7. Dyskusja nad sprawozdaniami.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
   a) zatwierdzenia bilansu  i rachunku strat i zysków za 2020r,
   b) udzielenia skwitowania Radzie Nadzorczej,
   c) udzielenia skwitowania Zarządowi,
   d) podziału  nadwyżki bilansowej,
   e) upoważnienia Zarządu do zaciągania kredytów bankowych,
   f) realizacji zaleceń polustracyjnych,
   g) zmian w Statucie Spółdzielni,  
   h) zmian w regulaminie funduszu rozwoju hodowli,
   i) członkostwa w Klinice Uzdrowiskowej „Pod Tężniami” w Ciechocinku,
   j) kierunków działania Spółdzielni na rok 2021.
9. Przyjęcie wniosków Zebrania Przedstawicieli.
10. Zakończenie zebrania.
 
Bilans oraz materiały objęte porządkiem obrad będą wyłożone w sekretariacie Spółdzielni od 14.09.2021r.
                                                                                                                                                             
Zarząd OSM Włoszczowa
Facebook
Youtube