Walne Zebranie Przedstawicieli

Walne Zebranie Przedstawicieli

Zgodnie z § 31 p.1 Statutu Spółdzielni, Zarząd Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej we Włoszczowie zwołuje Zebranie Przedstawicieli, które odbędzie się w dniu 26.04.2024r. (piątek) w lokalu REZYDENCJA TARy ul. Głowackiego 7a we Włoszczowie. Początek obrad zebrania o godz. 10.00.
W przypadku braku wymaganego quorum we wskazanym terminie, ustala się drugi termin na dzień 26.04.2024r. o godz. 10.30.
 
Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli:
1. Zagajenie, wybór przewodniczącego, sekretarza i 2 asesorów (Prezydium Zebrania).
2. Uchwalenie porządku i regulaminu obrad ZP oraz wybór Komisji Mandatowej i Wnioskowej.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego ZP.
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni i wykonania uchwał i wniosków z 2023r.
5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2023r.
6. Sprawozdanie z badania bilansu wraz z opinią biegłego rewidenta.
7. Dyskusja nad sprawozdaniami.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ zatwierdzenia sprawozdań rocznych i bilansu za 2023r.
b/ udzielenia skwitowania Radzie Nadzorczej
c/ udzielenia skwitowania Zarządowi
d/ podziału nadwyżki bilansowej
e/ określenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć
f/ realizacji zaleceń polustracyjnych
g/ zmian w Statucie Spółdzielni
h/ zbycia nieruchomości
i/  kierunków działania Spółdzielni na rok 2024
9. Przyjęcie wniosków Zebrania Przedstawicieli.
10. Zakończenie zebrania.
 
Bilans oraz materiały objęte porządkiem obrad będą wyłożone w siedzibie Spółdzielni od 12.04.2024r.
Zarząd Spółdzielni
Facebook
Youtube