Obowiązek informacyjny

Szanowni Państwo,
od dnia 25 maja 2018 roku stosowane jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.
Mając na względzie potrzebę jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających
z nowych przepisów informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Włoszczowa, ul. Kochanowskiego 1, 29-100 Włoszczowa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000125546, posiadająca numer
  NIP: 6560000033, numer REGON: 000438179, zwana dalej „OSM Włoszczowa”.
 2. W OSM Włoszczowa powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Kochanowskiego 1, 29-100 Włoszczowa. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne w siedzibie OSM Włoszczowa oraz na stronie internetowej OSM Włoszczowa.
 3. OSM Włoszczowa przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne (nazwisko, imiona, PESEL, NIP, Regon, data i miejsce urodzenia), dane adresowe oraz dane kontaktowe (adres zamieszkania, e-mail, telefon).
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez OSM Włoszczowa
  w następujących celach:
  • przedstawienia ofert OSM Włoszczowa, w tym podmiotów współpracujących
   z OSM Włoszczowa (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub lit. f RODO),
  • zawarcia i wykonania umowy zawartej przez Panią/Pana z OSM Włoszczowa (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c RODO),
  • realizacji przez OSM Włoszczowa czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym: wystawiania, przechowania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e RODO),
  • marketingu OSM Włoszczowa (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • tworzenia zestawień, analiz, statystyk na potrzeby wewnętrzne OSM Włoszczowa (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • ustalenia i dochodzenia roszczeń przez OSM Włoszczowa w związku z prowadzoną działalnością, w tym windykacji, egzekucji wierzytelności lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec OSM Włoszczowa, przed organami ścigania, organami orzekającymi, w tym sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, w postępowaniach administracyjnych, w tym podatkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Dane dotyczące podmiotów współpracujących z OSM Włoszczowa są dostępne
w siedzibie OSM Włoszczowa. 
 1. Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez OSM Włoszczowa:
  • podmiotom i organom, którym OSM Włoszczowa jest zobowiązana lub upoważniona udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od OSM Włoszczowa danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  • podmiotom pośredniczącym w sprzedaży produktów OSM Włoszczowa lub organizującym akcje marketingowe,
  • podmiotom obsługującym systemy informatyczne OSM Włoszczowa,
  • podmiotom świadczącym OSM Włoszczowa usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową działającym na zlecenie OSM Włoszczowa,
  • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
  • podmiotom współpracującym z OSM Włoszczowa w związku z usługami lub produktami oferowanymi przez te podmioty.
Informacja o podmiotach współpracujących z OSM Włoszczowa dostępna jest
w siedzibie OSM Włoszczowa.
 1. Pani/Pana dane osobowe obecnie nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Może się jednak okazać, że w czasie trwania umowy OSM Włoszczowa zdecyduje się na przekazanie danych poza EOG jednak wyłącznie
  w zakresie, na jaki pozwalać będzie prawo.
 
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
  • przez czas wykonywania obowiązków, np. wystawienia faktury,
  • przez czas obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu, w związku
   z obowiązkiem prawnym OSM Włoszczowa wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  • przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń przez OSM Włoszczowa
   w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec OSM Włoszczowa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
W każdym momencie przetwarzania danych osobowych OSM Włoszczowa kieruje się zasadami ograniczenia celu, minimalizacji danych i ograniczonych okresów przetwarzania.
 1. W związku z przetwarzaniem przez OSM Włoszczowa Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo do sprostowania danych osobowych,
  • prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego,
  • prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy OSM Włoszczowa będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 2. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne w celu określonym w ust. 4 powyżej, dla:
  • zawarcia i wykonania umowy zawartej z OSM Włoszczowa, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia
   i wykonania umowy zawartej z OSM Włoszczowa,
  • otrzymywania ofert lub marketingu produktów oferowanych przez OSM Włoszczowa, w tym w imieniu i na rzecz podmiotów współpracujących ze OSM Włoszczowa, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych jest brak możliwości otrzymywania tych ofert lub marketingu produktów lub usług.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane przez OSM Włoszczowa w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.
 4. Zasady opisane w niniejszym dokumencie stosowane są od dnia 25 maja 2018 r. Tekst ogólnego europejskiego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) znajdzie Pani/Pan na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/pl/131/224
 5. W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości dotyczących ochrony Pani/Pana danych osobowych w OSM Włoszczowa prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych, o którym mowa w ust. 2.
 
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:
Facebook
Youtube