Zaproszenie na zebranie przedstawicieli

Zaproszenie na zebranie przedstawicieli

Zebranie Przedstawicieli OSM WŁOSZCZOWA 2019

Porządek obrad:
 1. Zagajenie, wybór przewodniczącego, sekretarza i 2 asesorów (Prezydium Zgromadzenia).
 2. Uchwalenie porządku i regulaminu obrad ZP oraz wybór Komisji Mandatowej i Wnioskowej.
 3. Przyjęcie protokółu z poprzedniego ZP.
 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni i wykonania uchwał i wniosków z 2018r.
 5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2018r.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za 2018r.
 7. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • Zatwierdzenia bilansu i rachunku strat i zysków za 2018r.
  • Udzielenia skwitowania Radzie Nadzorczej
  • Udzielenia skwitowania Zarządowi
  • Podziału czystej nadwyżki
  • Upoważnienia Zarządu do zaciągania kredytów bankowych
  • Realizacji zadań polustracyjnych
  • zmiany uchwały Zebrania Przedstawicieli  Nr 10/2014 w zakresie zwiększenia funduszu udziałowego
  • ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej
  • zmiany regulaminu funduszu rozwoju hodowli
  • zmian w statucie
  • kierunków działania Spółdzielni na 2019r.
 9. Przyjęcie wniosków Zebrania Przedstawicieli.
 10. Zakończenie zebrania.

 
Facebook
Youtube