Walne Zebranie Przedstawicieli OSM Włoszczowa

Walne Zebranie Przedstawicieli OSM Włoszczowa

Zarząd Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej we Włoszczowie zgodnie z § 32 Statutu Spółdzielni informuje Członków Spółdzielni, że w dniu 04.05.2017r. o godz. 10.00 w lokalu „Mariage”ul. Rolnicza we Włoszczowie odbędzie się Zebranie Przedstawicieli z następującym porządkiem obrad:

1. Zagajenie i wybór przewodniczącego, sekretarza i 2 asesorów (Prezydium Zebrania).
2. Uchwalenie porządku i regulaminu obrad ZP oraz wybór Komisji Mandatowej i Wnioskowej.
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni i wykonania uchwał i wniosków z 2016r.
5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2016r.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za 2016r.
7. Dyskusja nad sprawozdaniami.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zatwierdzenia sprawozdań rocznych i bilansu za 2016r.
  b) udzielenia skwitowania Radzie Nadzorczej
  c) udzielenia skwitowania Zarządowi
  d) podziału nadwyżki bilansowej
  e) upoważnienia Zarządu do zaciągania kredytów bankowych
  f) realizacji zaleceń polustracyjnych
  g) zbycia nieruchomości w Dobrodzieniu
  h) kierunków działania Spółdzielni na rok 2017
9. Przyjęcie wniosków Zebrania Przedstawicieli.
10. Zakończenie zebrania.

Bilans oraz materiały objęte porządkiem obrad będą wyłożone w sekretariacie Spółdzielni od 20.04.2017r.

Zarząd OSM Włoszczowa
Facebook
Youtube